Donor’s Name

Amount

Dolly & Dr. Bhddhadev Manvar $20,000
Kiran Hudka $15,000
Dolly & Valji Mori $5,005
Champaben & Girdharbhai Sarodia $5,000
Dr. Mansukhbhai Padalia $3,000
Tanvi & Jayesh Garala $1,000
Bhavna & Ketan Koradia $101
Ramaben & Kantibhai Vachhani $100
 Total –> $49,206